Проектът ROM-UP!

ROM-UP! се финансира с подкрепата на Европейската комисия по програма "Учене през целия живот” за период от една година, от април 2012 до март 2013 г.. В Проекта участват осем европейски партньори.

Цели и задачи на проекта

Основната цел на ROM-UP! е да се създаде Международна ромска мрежа, насочена към повишаване осведомеността за успешните образователни практики и опит, за които вече е научно доказано, че са ефективни в насърчаване на социалната интеграция на ромските деца и всички ученици като цяло, по отношение на стремежа към постигане на успех в образованието.

Специфичните цели на проекта са:

  • Разпространяване на успешен образователен опит за насърчаване на образованието на ромите;
  • Разработване на стратегии за осъществяване на успешни действия в участващите страни (Испания, България, Гърция, Румъния и Ирландия);
  • Ангажиране на ромите в избора на добри образователни практики, извършвани в общността;
  • Създаване на мрежа между екипа на проекта, ромската общност и ключови фактори в образованието, с цел да преодолее ромското образователно изключване.

ROM-UP! ще допринесе за постигане на основните цели на рамката на ЕС за Националните стратегии за интеграция на ромите до 2020 г., предлагайки изрични, подробни и конкретни успешни образователни мерки, за да бъдат приложени и изпълнени в различен Европейски контекст. Това ще доведе до осезаемо подобряване на условията на живот на ромите, специално на най-уязвимите. ROM-UP! ще предложи конкретни успешни мерки, за да се гарантира, че всички ромски деца ще имат достъп до качествено образование, като се гарантира завършването на основно училище, намаляване броя на преждевременно напускащите училище и насърчаване достъпа до висше образование.

Брошурата на проекта можете да свалите оттук.

´Иновативен характер

Основните елементи на иновации на проекта са:

1) Ромска мрежа. В В нея ще се включат тези, които са участвали в създаването на успешните образователни модели. Мрежата ще направи възможно пренасянето на знания по отношение на успешният образователен опит в Европа, което от своя страна ще повиши осведомеността и ще повиши ангажираността на всички, свързани с този процес.

2) Подходът: чрез промяна от най-добрите към успешните практики и опит, както се препоръчва в проекта INCLUD-ED , ROM-UP! ще преодолее ограниченията на предишните компилации, които нито оценяват въздействието на опита, нито могат да гарантират техния успех и възможността за прилагане в друг контекст. Тази промяна позволява фокусиране върху образователния опит, за който е научно доказано, че е успешен (винаги и във всякакъв контекст). Освен това, този опит и практика са основани на препоръките на Международната научна общност, и се осъществяват чрез диалог и споразумение с представители на ромската общност. ROM-UP! ръководство ще информира за това как да ги приложим в друг контекст.

3) Прякото участие на ромите в съответните фази на проекта, включително мнения за основните резултати във всички етапи.

4) Директната връзка с препоръките на международната научна общност и INCLUD-ED проекта.

Бенефициенти по проекта

  • Ромските деца и младежи;
  • Oрганизации, институции и други организации, работещи с деца от ромски произход;
  • Ромската общност;
  • Преподаватели, местни организации, асоциации, публични и неправителствени организации, които работят за ромското социално и икономическо приобщаване и достъп до образование;
  • Организации, работещи с деца в неравностойно положение (имигранти, хора с увреждания и др).

Резултати от проекта

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява единствено възгледите на автора, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба, която може да се направи от информацията съдържаща се в нея.