Επιτυχημενες εκπαιδευτικες εμπειριες

Όλοι οι συνεργάτες του προγράμματος και το Ευρωπαϊκό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο (European Advisory Council) έχουν συλλέξει επιτυχημένες εκπαιδευτικές εμπειρίες για την προώθηση της εκπαίδευσης των Ρομά.

Οι επιτυχημένες εκπαιδευτικές εμπειρίες σε αυτό το πρόγραμμα έχουν οριστεί ως εκείνες οι δράσεις που έχει ήδη αποδειχτεί ότι συμβάλουν στη σχολική επιτυχία και στην κοινωνική ένταξη στο επίπεδο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών και των ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων των ‘κανονικών’ σχολείων) σε υποβαθμισμένες κοινότητες (INCLUD-ED Consortium. Δράσεις για την επιτυχία στα σχολεία της Ευρώπης- Actions for success in schools in Europe. Βρυξέλλες: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2009).

Όλες οι εμπειρίες που έχουν συλλεχθεί έπρεπε να ανταποκρίνονται στον παραπάνω ορισμό και να περιλαμβάνουν 4 κριτήρια:

  • Vα έχουν αναπτυχθεί σε υποβαθμισμένες κοινότητες με χαμηλό εισόδημα;
  • Vα έχουν σχετικά ποσοτικά αποδεικτικά στοιχεία για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής κατάστασης των Ρομά (π.χ. επίσημες βαθμολογίες, ποσοστά αποφοίτησης, μεταφορά στο Γυμνάσιο, κ.λπ.) σε σύγκριση με άλλες κοινότητες που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά;
  • Vα έχουν σχετικά ποιοτικά στοιχεία (π.χ. ικανοποίηση, αναγνώριση της αλλαγής που έχει προκληθεί, κ.λπ.) σχετικά με πώς επιτεύχθηκε η βελτίωση;
  • Vα έχουν αναπτυχθεί με την ισχυρή συμμετοχή της κοινότητας.
Κατά τη διαδικασία επιλογής, οι παρακάτω κατηγορίες λήφθηκαν υπόψη:

Εθνικές Στρατηγικές για την Βιωσιμότητα

Εθνικές Ομάδες Εργασίας, δημιουργήθηκε στη διάρκεια αυτού του προγράμματος, στην Ισπανία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ρουμανία και την Ιρλανδία αναπτύχθηκαν στρατηγικές για τη βιωσιμότητα των ενεργειών και την μεταφορά τους σε εθνικό επίπεδο.

Μαρτυρίες

Μετά την επιλογή των επιτυχημένων πρακτικές, οι εταίροι του προγράμματος συνέλεξαν τα συναισθήματα, τις εντυπώσεις και τις απόψεις των εμπλεκομένων ατόμων/φορέων στις επιλεγμένες επιτυχημένες εμπειρίες. Πιστεύουμε ότι αυτό θα διευκολύνει τη δυνατότητα μεταφοράς των εμπειριών και θα ενθαρρύνει την εφαρμογή τους σε άλλες χώρες.
To έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντανακλά μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.