Успешни образователни практики

Всички партньори и Европейския консултативен съвет събраха успешни образователни практики и опит в насърчаването на ромското образование.

Като успешни образователни практики в този проект се определят онези действия, за които вече е доказано, че допринасят за успеха в училище и социалното включване в задължителното образование (предучилищно, начално и средно образование, включително професионални и специални образователни програми в рамките държавните училища) на хората в неравностойно положение (INCLUD-ED Consortium. Actions for success in schools in Europe. Brussels: European Commission, 2009).

Всички събрани практики трябваше да отговорят на определението, споменато по-горе и трябваше да включват четири критерии:

  • Да са били разработени в общности в неравностойно положение и с ниски доходи;
  • Да имат съответни количествени доказателства за подобряване на образователното положение на ромите (например официални резултатите от тестовете, ниво на завършили основно образование, продължаване в гимназии и др.) в сравнение с други общности, които са с подобна характеристика;
  • Да притежават съответните качествени доказателства (напр. удовлетворение, прилагане в друг контекст и т.н.) за това как се е стигнало до тези резултати и до какво подобрение са довели тези практики;
  • Да са разработени с активното участие на общността.

В процеса на подбор, бяха използвани следните категории:

Национална стратегия за устойчивост

Националните работни групи, създадени в рамките на проекта в Испания, България, Гърция, Румъния и Ирландия разработиха национални стратегии за устойчивост за предаване на избраните успешни образователни практики в своите страни.

Доказателства

След избора на успешните практики, партньорите по проекта събраха чувства, впечатления и гледни точки на участниците, включени в избраните успешни практики. Ние вярваме, че това ще направи по-лесно прилагането на опита и ще насърчи мултиплицирането му в други страни.

Европейски доклад "Гласовете На Общността. Участници В Успешните Образователни Практики, Насърчаващи Ромската Интеграция В И Чрез Образование"
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява единствено възгледите на автора, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба, която може да се направи от информацията съдържаща се в нея.