E Baxtagoresqe Siklărimatenqe Eksperiencie

E Savore partenerurǎ thaj o evroputno Sombutipenosqe Sombeśiipen kidine edukacǒnalo baxtagoresqe probe.
 
E Baxtagoresqe edukacǒnalo probe anθ-e kadavo projekto si karfinǎrde k-e si kodola akcě pala save ćaćarde k-e śaj kontribuisaren k-o śkolutno baxtagor thaj inkluziunǎ socǎlon k-o nivo musajutno siklǎripnasqo/ o siklǎripen engle-jekhutno jekhutno thaj sekundaro andrerǎrde edukacǎqe programurǎ thaj formipenosqe kadrosθe uzalutne śkolenqe regulime) Anθ-e but ćore khetanimata (THOV-ED Konsartium. Akcě vaś baxtagor śkolenθe Europa. Bruksel: Evroputno Sombeśipen, 2009).
 
O Savore probe kdine kampilǎs te del angle k-e definicǎ maj opral thaj kampilǎs te andrerǎrel śtar kriteturǎ:
  • Te avilǎsas Ʒagavde anθ-e khetanimata but ćore thaj tikne avdinença;
  • Te avel les xabaria relevant savipnasqe anθ-e kodoja so dikhǎrel o laćharipen situacǎqi śkolutni e romenqe (Misalǎθe, oficǎlo resimata e zumavipenǎnqe o grado agoripnasqo, transfero kaθar liceo) komparacǎθe avere khetanimata kasave karakteristike;
  • Te avelas les xabarǎ relevant savipnasqe (misalǎqe satisfakcǎ, prinƷanipen anθe butǎnqe paruvipen) sikhindoj o ćhand anθ-e savo reslǎs k-o laćharipen;
  • Te avel implementisardi jekhe kotorliipnaça zurali anθar khetanimataqi rig.
And-o alosaripnasqo proceso sasa labǎrde e avutne kategorě:

Themutne strategie vaś o molutnipen

E themutne butǎqe grupurǎ kerde anθ-o kadavo projekto, anθ-i Spanǎ, Bulgarǎ, Grecǎ, Rumunǎ thaj Irlanda buxlǎrdǎs e themutne strategie vaś e transferacǎ e baxtagoresqe śkolutne praktike/probe alosarde anθ-e lenqe thema.

Pruve

Pala losaripen baxtagoresqe praktikenqe e projektosqe partenerurǎ kidine imprecě thaj virame dikhipnassqe e aktorurǎnqe implikimebaxtagoresqe probe losarde. Ame patǎs k-e kadaca butǐ kerel maj lokhes e transfero e baxtagoresqe probe thaj ilvaƷinela o thovipen aplikacǎθe kadavenqe anθ-e aver thema.

Raporto “Aktòrja thode/involvirime and-e baxtagorutne edukacionàlo eksperiènce save spiden angle (promovisaren) e rromenqi integràcia „and-i” thaj „perdal” i edukàcia”
Kadava projekto sas lavarde e vazdipnata katar-i EVROPAƟI KOMISIA. Kadava publikacia sikavel numaj e autoresqo dikhipen, paleme Komisia nastik te avel patisardi godorvall vas orsavo labarimos savo saj avel kerdo an Ɵ-ar Kadava andrerarde informacie.