Υποβολη νεων επιτυχημενων εκπαιδευτικων εμπειριων

Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, εταίροι, μεμονωμένα άτομα και οργανώσεις εκτός του προγράμματος, μπορούν να υποβάλουν προτάσεις νέων εμπειριών που δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο ενασχόλησης των εθνικών ομάδων εργασίας για τη μεταφορά τους σε άλλα ευρωπαϊκά πλαίσια, αλλά θα αξιολογηθούν από την Ομάδα Αξιολόγησης της Ποιότητας (Quality Evaluation Group). Αν αυτές οι προτάσεις πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια, θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος για τη διάδοσή τους.

Σας προτρέπουμε να υποβάλλετε προτάσεις επιτυχημένων εκπαιδευτικών εμπειριών!

Πώς να υποβάλλετε μια πρόταση?

Οι προτάσεις πρέπει να σταλούν με τη χρήση του ειδικού πίνακα ο οποίος πρέπει να συμπληρωθεί και σταλεί με e-mail στην εξής διεύθυνση: info@rom-up.eu
To έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντανακλά μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.