Подайте нови успешни образователни практики

По време на реализацията на проекта, партньори, лица и организации извън него могат да представят предложения за нови практики, които няма да се разглеждат от националните работни групи за тяхното прилагане, но ще бъдат оценявани от Група за оценка на качеството. Ако тези предложения отговарят на необходимите критерии, те ще бъдат публикувани на сайта на проекта, за да бъдат популяризирани и разпространени.

Насърчаваме Ви да подадете предложения за успешни образователни практики!

Как да подадете предложение?

Предложенията трябва да бъдат изпратени като използвате специална бланка, която трябва да бъде попълнена и изпратена по електронна поща до: info@rom-up.eu
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява единствено възгледите на автора, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба, която може да се направи от информацията съдържаща се в нея.