Maśkarthemutni Romani Drakhlin

E maśkarthemutni romani drakhlin si formisardi romane aktivisturǎ. Biakademikane Ʒene thaj tradicǒnalo roma, roditorǎ, edukativo aktorurǎ siklǎrne, profesǒnistǎ, śkolutne, kulturikane medǎtorurǎ, civilo ONG-urǎ romane, evroputni autoriteturǎ, themutne thaj thanutne politicǎnurǎ thaj over relevant agencě save keren butǐ vaś o kerimos e integracǎ e romenqi anθ-I meselǎqi khetanimata. E drakhlinǎqo res sit e barǎrel o grado e somgodǐpenosqo opral e baxtagoresqe edukacǒnalo problenqe save sasas abǎ doverdisarde Ʒantrikanes k-e si pozitivon resimatença anθ-I promovacǎ socǎlo integracǎqi e roane ćhavorenqe, thaj e svako siklǒvnenqe( generalosθe) anθ-e se so diklǎrel o baro dikhipen e edukacǒnallo baxtagoresqe.
 
Sas kerdo jekh publikon than online vaś diskucě thaj informacěnqe paruvimata resosθe te nikerel e draklin butǎθe. Kana san jekh dasno e drakhlinǎqo saj  aven paśal diskucě kathe forumo.

Kaj te aves paśal drakhlin?

Kadava projekto sas lavarde e vazdipnata katar-i EVROPAƟI KOMISIA. Kadava publikacia sikavel numaj e autoresqo dikhipen, paleme Komisia nastik te avel patisardi godorvall vas orsavo labarimos savo saj avel kerdo an Ɵ-ar Kadava andrerarde informacie.