E projektosqe savipen

E projektosqe cacipen odobor anθ-e se so diklǎrel o Ʒamavdipen kozon vi e agoripnasqe produsurǎ avela ristǎrdi  duje avrutne komicě. Kadava si: O grupo vaś e savipenosqo evaluacǎ, o konsultativon Evroputno Konsiǎ.

O grupo vaś e savipenosqo evaluacǎ

Somkerdi e śtar biakademikane roma, duj siklǎrne thaj duj roditorǎ kaθar CREA-UB (Rodipen Praktikane thaj Teoritikano vaś o ilvaƷipen e bibarabarenqe, E universiteta Barcelona) sar vi konsultanturǎ. Lenqi śerutni Funkcǎ si siklǎrne probenqi evaluacv baxtagoresqe primisarde, thaj re alosaren save maśkar lenθe avenca alosarde vaś e diseminacǎ.

E lista e dasne

E minute e jekhtaqo malavipen
E minute e dejenqo malavipen
E minute e trinenqi malavipen

O konsultativon Evroputno Konsiǎ

Somkerdo anθar panƷ evroputne ekspekturǎ-reprezentanturǎ e romane organisacě thaj aktiviśtǎ- anθ-e projektosqe umalǎ thaj butśundo vaś penqi kontribucǎ kadalenqe. Len avela len jekh aktivi rolo anθ-o kadro e konsorcvsqo, anθ-e themutne butǎqe grupurǎ, themutne seminarě thaj agorutni konferinca. E śerutni esukacǒnalo baxagoresqe probe astarde thak te alosaren save maśkar kasala avene alosarde vaś o maj dur phenipen.

E lista e dasne
Kadava projekto sas lavarde e vazdipnata katar-i EVROPAƟI KOMISIA. Kadava publikacia sikavel numaj e autoresqo dikhipen, paleme Komisia nastik te avel patisardi godorvall vas orsavo labarimos savo saj avel kerdo an Ɵ-ar Kadava andrerarde informacie.