Ποιότητα του προγράμματος

Η ποιότητα του προγράμματος, τόσο ως προς την ανάπτυξή του και ως προς τα τελικά προϊόντά του, θα εξασφαλίζεται από την CREA UB (CREA Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης), εταίρο του προγράμματος. Υπάρχουν δύο εξωτερικές επιτροπές που συντονίζονται από την CREA UB που θα εξασφαλίζουν την ποιότητα του έργου. Αυτές είναι οι παρακάτω: Η ποιότητα του προγράμματος και η Ευρωπαϊκό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο.

Η ποιότητα του προγράμματος

Ομάδα αξιολόγησης της ποιότητας: απαρτίζεται από 4 μη ακαδημαϊκούς Ρομά, 2 δασκάλους και δύο ερευνητές από την CREA UB, ως σύμβουλοι γνωμοδότησης. Η κύρια λειτουργία τους είναι να αξιολογήσουν τις προτεινόμενες επιτυχημένες εκπαιδευτικές εμπειρίες και να επιλέξουν ποια από αυτές θα επιλεχθεί προς διάδοση.

Λίστα μελώv

Πρακτικά 1ης Συνάντησης
Πρακτικά 2ης Συνάντησης
Πρακτικά 3ης Συνάντησης
Πρακτικά 4ης Συνάντησης

Ευρωπαϊκό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο

Ευρωπαϊκό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο: απαρτίζεται από 5 Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες – οργανώσεις Ρομά, εκπροσώπους Ρομά και ακτιβιστές Ρομά – στο πεδίο του προγράμματος, που είναι ευρέως γνωστοί για τη συμβολή τους σε αυτό. Θα έχουν έναν ενεργό ρόλο σε όλη την κοινοπραξία, τις Εθνικές Ομάδες Εργασίας, τα εθνικά σεμινάρια και το τελικό συνέδριο. Κύρια λειτουργία τους είναι η συλλογή και η αξιολόγηση επιτυχημένων εκπαιδευτικών εμπειριών που έχουν συγκεντρωθεί και η επιλογή εκείνης που θα διαδοθεί.

Λίστα μελώv
To έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντανακλά μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.