O projekto ROM-UP!

O projekto ROM-UP! Si lovǎrdo vasdipnaça e Evroputni Komisǎ anθar0o kadro programosqo siklǎripen mak dur p-e jekh perǒda jekhe berśesqi anθar-o 2012 gastornaj Ʒi marcosθe 2019. O projekto siklǎripen maj dur si jekh partenerǎto maśkar oxto thema evroputne.

E resa thaj e obiektivurǎ e projektosqo

I śerutni res e Rom-UP-sqi! Si te kerel e Maśkarthemutni Romani drakhlin Romani savi siklǎrel o xaćarnipen dikhipnaça k-e baxtagoresqe siklǎripnasqe probe, save sasas abǎ dovedisarde Ʒantrikanes te avel eficěnto anθ-I promovacv e socǎlon andrerǎripnasqo e romane ćhavorrenqe thaj e siklǒvnenqe, generalosθe, and-e so diklǎrel o baro diklipen e edukacǒnalo baxagoresqo.

O specifikon oběktivurǎ e projektosqe si:

 • O ulavipen e baxtagoresqe edukacǒnalo probe anθ-o opreinkeripen e romenqe edukacǎqe;
 • O Ʒamavdipen e strategěnqe vaś I keripen baxtagoresqe akcě anθar kotorliipnasqe thema (Espanǎ, Bulgarǎ, Grećǎ, Rumunǎ thaj Irlamdǎ);
 • E romenqi implikacǎ anθ-I selekcǎ e laćhe edukacǒnalo praktikenqe thavdine anθ-I lenqi khetanimata;
 • O karfinǎripen e koordinisaripnasqe drakhlinǎ maśkar koordonatorurǎ, e romenqe khetanimata thaj edukacǎqe agenturǎ e resosacǎ e prdal makhipnasqo e ćhudipnasqo avri e romenqe anθar-o siklǎripen.
O projekto ROM-UP! Kontribuisarela k-e śerutne oběktivurǎqo keripen vakǎrinde anθ-o kadro UE vaś e themutne strategě vaś o andrerǎripen e romenqe Ʒi anθ-o 2020 dinidoj baxtagoresqe edukacǒnalo mapinǎ dudǎrde xurdikane thaj konkreto anθ-e edukacǎqo umal, save avutnel ( urminel) te aven transferine thaj thovde aplikacǎθe anθ-e ververutne Evroputne Konteksturǎ. Kadava butǐ adrerǎrel jekh konkreto laćharipen e Ʒivipnasqe kondicě vaś e roma, uzalitnesθe, vaś maj ćore (vulnerabilǎ). O projekto dela: baxtagoresqe mapinǎ, e resoça te ristǎrel –e savore romane ćhavore si len akceso ke savipen edukacǎnqi, ristvrindoj o agorisaripen e jekhutne śkolaqe, o tignǎripen e zabades śkolaqo mekhipensoqe gin, thaj e angle ćhivipnasqo e akcesosqo anθ-o trintikani siklǎripen.

Kathe arakhen i publikacia.  

E nevipnasqo karaktero

E nevipnasqe Śerutne elementurǎ e projektosqe si:

1) E romani drakhlin. E savore aktorur ǎ implikime anθ-o skolutno baxtagor e rom avena andrerǎrde anθ-I draklin. E drakhlin kerela śajutnes o paruvipen e prinƷanipnasqe anθ-e kodola so dikhlǎren e baxtagoresqe probe anθ-o siklǎripen anθar-I Europa, save k-e penqo rendo, barǎrela e somgordǐpen thaj o zuralo angaźuipen e savore relevanto agentěnqe.

2) Lesqo axbalipen maśkar paruvipen kaθar o maj laćhe probe k-e kodola e baxtagoresqe kadja sar rekomandinel pes anθ-o projekto ROM-UP! Pale mukhela bi te liparas e xainga angleder save na valorizarde o impakto e probenqe propunisarde lenθar, nić na ristǎrde pen k-e lenqo baxtagor thaj o paruven kaθar jekh komplekso. Kadava paruvipen mandavel o sidǎripen kodolenqe probenqe Ʒantrikane edukacǒnalo sikavde te aven baxtagoresqe (Sekovaresθe thaj anθ-e savore konteksturǎ). Vecěsθe anθ-e kadava probe edukaciǒnalo lilepen baxagoresqe, resimata, bazinel pes p-e maśkarthemutne rekomandacě e Ʒantrikane khetanematenqe thaj ćhivipen aplikacǎθe kadalenqi sasas maśkar dujvakǎripen thaj sombaś romane khetanematenqe dasnença. O sikavdo ROM-UP! Andrǎrel averen dikhipnaça k-o ćhand te tranferinen len k-e aver konteksturǎ.

3) E vorta kotorliipen e romenqe anθ-e savore relevanto faze e projektosqe, andrerǎrde e vorta vakǎ anθ-o serutne resimata.

4) O vorta phandipen e Maśmarthemutne Ʒantrikane khetanimatenqe rekomandacǎ thaj e kontribucě e projektosqe INKLUID-ED.

E maj anglal resle e projektosqe

 • E ćhavore thaj o terne roma;
 • Organizacě, o institucě thaj aver entiteta savi kerel butǐ e romane ćhavorença;
 • E tradicǒnalo khetanimata romani;
 • Didaktikane kadre, thanutne organizacě, asocǎcǎ, publikon autoriteturǎ thaj ONG-urǎ implikime anθ-o socialo thaj ekonimikane anθe inkluzǎqe umala thaj o ekceso edukacǎθe e romenqo;
 • E organizacě save keren butǐ ćhavorença save aven anθar-o ćore grupurǎ (avrutne) Ʒene biphiripnaça.

E projektosqe resimata

 • O elektranikon sikavno “Rom-UP! E inkluzǐndǎ baxragoreça e romenqe, anθar maśkaripen e edukacǒnalo probenqe” siklǎripnasqe baxagoresqe probe alosarde thaj rekomandine sikhipmaça k-o chand te aven tranferimen anθar aver evroputne thema;
 • E romani drakhlin “Maśkarthemutni romani drakhlin” formisardi e romane aktivistǎndar, Ʒene biakademikane thaj tradicǒnalo roma, raditorǎ, edukativon aktorǎ, siklǎrne profesǒniśtǎ, medǎtorǎ śkolutne/kulturikane, ONG-urv romane thaj civilon, evroputne autorieteturǎ, themutne thaj thanutne, polikićǎnurǎ thaj savore agenturǎ relevanton save keren butǐ vaś e realizacǎ e romenqe intengracǎqi anθ-I meselǎqi khetanipen;
 • Evroputno raporto “Baxtagoresqe edukacǒnalo probe save angle anen o andrerǎripen e romenqo anθ-I thaj anθar edukacǎ;
 • Evroputno raporto “E khetanematenqe vakǎ e aktorurǎ implikime anθ-e edukacǒnalo baxtagoresqe probe save angle anen o andrerǎripen e romenqo anθ-I thaj anθar edukacǎ”;
 • 4 themutne seminarurǎ (Bulgarǎ, Grećǎ, Rumurǎ thaj Irlandǎ);
 • O agoripnasqe Konferinće e projektosqe RCM=IP! Anθ-I Barcelona;
 • 6 newsletter;
 • O keripen site-osqo projektosqo disponibilo anθ-e 7 ćhiba vaś diseminarǎ e projektosqe resimata.
Kadava projekto sas lavarde e vazdipnata katar-i EVROPAƟI KOMISIA. Kadava publikacia sikavel numaj e autoresqo dikhipen, paleme Komisia nastik te avel patisardi godorvall vas orsavo labarimos savo saj avel kerdo an Ɵ-ar Kadava andrerarde informacie.