MIŚAVIN AVILǍN K-O RROM-UP!

E rromenqi inkluziunǎ anθar-o maśkaripen probenqe edukacǒnalo savimata thaj akcesosqe

Kondicie

Maj but sar 10 millionurǎ rroma Ʒiven anθθUE se so kerel len o maj baro grupo selikano anθar Europa. Von si o maj diskrimimo grupo thaj socǎlon avrićhide, uzaleθe anθ-o akceso edukacǎqo o thanǎripen e butǎqe zarǎgo, sastǎripen thaj khera.

O manipen edukacǎqo anθ-e rromenqo rendo si jekk anθar śerutne kauze e situacvqi lenqi akantni Cara ćhavarro thaj terne Ʒan ka śkola thaj lenqe siklǎripnasqe performance si bizorale, kodoja so Ʒungǎrel, paleder, laćhe situacě angaźipnasqe. E rroma arkhlǒnmamuj e xramosaripnaça anθ-o siklǎripem Kadava butǐ vaśe rromane ćhavorre vaxtesθe so e segregarǎ śkolutni persistinel. O ćorripen thaj o tikno avdipen sa kadja. Aćhaven o akceso edukacǎθe. O nanaipen o ekonamikane kapitalosqo anθ-e rramane khetanimata aćhavel o butvaripen e śkolaqo, kodolesqe so e daden na si len finanćǎron, resurse trbutne kaj te śaj phiraven o molipen e śkolutne butǎnqe ( materǎlenqe) o xurǎripen thaj o pravaripen. Ʒungale kondice beśipnasqe sa kadja Ʒungǎren o kotorliipen e rromane ćhavorrenqe ka śkola thaj performance anθ-e save kadava arakhlen manuj geografikane limitenca verver anθ-I akcesarǎ e skolenqe so beśen maj dur kadalenθar. E uzalutni śkolarizarǎ aćhel jekh aspekto-klidin anθ-I rromenqi edukacǎ. E rromane ćhavorre si butvar thanǎrde anθ-o uzalutne śkole destinime ćhavorrenqe specǎlo trebuimata, thae krrikula sava avutnen si maj sani sar anθ-o normal(cǎće) śkole. Surosθe savesθe e rromane ćhavore si trade k-o aćarutne śkole na xuden savipnasqi edukacǎ sar o gaƷe anθar-I kauza akanutnesqe tha o tikno źutisaripen. Kadjal kadava projekto sas śirditno anθar-I trebuipen te laćarel e siklǎripnasqi situacǎ thaj e Ʒivipnasqi nivo e rramenqo. E klidin te śaj azbas kadala oběktivurǎ sit e pokinas (te keras stimulacǎ) o kotorliipen edukacǎqo e rromane ćhavorrenqe.

Kadava butǐ saj kerel pes maj miśto anθar barǎripen e godǐpheripen gradosqo e baxtagoresqe edukacǎnalo probe anθ-I promovacǎ edukacǎnalo e rromenqe. O projekto RROM-UP dela mapinǎ baxtagoresqe ćaćutne. Resosθe te ristǎrel k-e savarre rromane ćhavorre si leu akceso ke savipnesqi edukacǎ ristǎrindoj o agorisaripen e śkolutne kursurǎnge anglutne, o tiknǎripen o gin e mukhimaenge śkolutne zabades thaj e promavarǎ e akcesosqo k-o trinto soklǎripen.
Kadava projekto sas lavarde e vazdipnata katar-i EVROPAƟI KOMISIA. Kadava publikacia sikavel numaj e autoresqo dikhipen, paleme Komisia nastik te avel patisardi godorvall vas orsavo labarimos savo saj avel kerdo an Ɵ-ar Kadava andrerarde informacie.