ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ROM-UP!

Η ένταξη των Ρομά μέσω επιτυχημένων εκπαιδευτικών εμπειριών

Πλαίσιο

Πάνω από 10 εκατομμύρια Ρομά ζουν στην ΕΕ, καθιστώντας τους την μεγαλύτερη μειονοτική ομάδα στην Ευρώπη. Είναι η ομάδα που υφίσταται τις περισσότερες διακρίσεις και τον περισσότερο κοινωνικό αποκλεισμό, ιδιαίτερα κατά την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση

Η έλλειψη εκπαίδευσης στους Ρομά είναι μία από τις κύριες αιτίες της σημερινής κατάστασής τους. Λίγα παιδιά και νέοι Ρομά πηγαίνουν στο σχολείο και οι εκπαιδευτικές τους επιδόσεις είναι χαμηλές, γεγονός που με τη σειρά του χειροτερεύει τις ευκαιρίες απασχόλησής τους. Οι Ρομά αντιμετωπίζουν σοβαρούς περιορισμούς στην πρόσβαση στην εκπαίδευση. Αυτό είναι εμφανές στα χαμηλά ποσοστά εγγραφών στην εκπαίδευση των παιδιά Ρομά, ενώ παράλληλα εξακολουθεί να υφίσταται ο σχολικός διαχωρισμός. Η φτώχεια και το χαμηλό εισόδημα επίσης υπονομεύουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση. Η έλλειψη οικονομικού κεφαλαίου στις κοινότητες των Ρομά παρεμποδίζει τη φοίτηση στο σχολείο καθώς οι γονείς δεν διαθέτουν τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για να καλύψουν το κόστος του σχολικού υλικού, της ένδυσης και των τροφίμων.

Οι φτωχές συνθήκες στέγασης επηρεάζουν επίσης τη σχολική φοίτηση και τις επιδόσεις των παιδιών Ρομά καθώς αντιμετωπίζουν αντίξοους γεωγραφικούς περιορισμούς όσον αφορά την πρόσβαση των σχολείων, κατοικώντας μακριά από αυτά. Η ειδική εκπαίδευση παραμένει μια βασική πτυχή της εκπαίδευσης των Ρομά. Τα παιδιά των Ρομά συχνά τοποθετούνται σε «ειδικά σχολεία» για παιδιά με ειδικές ανάγκες όπου παρακολουθούν πιο απλά προγράμματα σπουδών από ότι στα υπόλοιπα σχολεία. Στην περίπτωση που τα παιδιά των Ρομά στέλνονται σε ‘κανονικά’ σχολεία, αποτυγχάνουν να πάρουν την ίδια ποιοτική εκπαίδευση με τα μη-Ρομά παιδιά, λόγω της μη-τακτικής παρακολούθησης ή της ανεπαρκούς στήριξης.

Έτσι, το πρόγραμμα αυτό προήλθε από την ανάγκη βελτίωσης του εκπαιδευτικού επιπέδου και των συνθηκών ζωής των Ρομά. Το κλειδί για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών Ρομά στην εκπαίδευση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα μέσω της αύξησης της γνώσης για τις επιτυχημένες εκπαιδευτικές εμπειρίες για την προώθηση της εκπαίδευσης των Ρομά. Το πρόγραμμα ROM-UP! θα παρουσιάσει συγκεκριμένα επιτυχή μέτρα που εξασφαλίζουν ότι όλα τα παιδιά των Ρομά έχουν πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση, διασφαλίζοντας την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μειώνοντας τον αριθμό της πρόωρης σχολικής διαρροής και προωθώντας την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
To έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντανακλά μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.