ДОБРЕ ДОШЛИ В ROM-UP!

Приобщаване на ромите чрез качествени успешни образователени практики

Основна информация

Повече от 10 милиона роми живеят в ЕС, което ги прави най-голямата малцинствена група в Европа. Те са най-дискриминираната и социално изключена група, особено по отношение на достъпа до образованието, заетостта, здравеопазването и жилищното настаняване.

Липсата на качествено образование сред ромите е една от основните причини за сегашното положение на ромската общност. Малко ромски деца завършват училище и образователното ниво в общността като цяло е ниско, което впоследствие затруднява възможностите за реализиране на пазара на труда. Ромите са изправени пред сериозни бариери в достъпа до образование. Факт е, че броят на записалите се в училище деца от ромски произход все още е малък, докато сегрегирано образование продължава. Бедността и ниските доходи също пречат на достъпа до образование.

Недоимъкът и ниското икономическо състояние сред ромската общност пречи на редовното посещение на училище, тъй като родителите не разполагат с необходимите финансови ресурси, за да си позволят разходите за учебни пособия, дрехи и храна.

Лошите жилищни условия също се отразяват на ромските деца в посещаването и представянето им в училище, тъй като те се сблъскват с неблагоприятни географски условия, живеейки по-далеч от училището, което трябва да посещават. Помощните училища също имат ключова роля за ниското образователно ниво на ромската общност. Ромските деца често са изпращани в "специални училища" за деца със специални нужди, където те учат по опростени програми на общообразователните училища.

В случаите, когато ромските деца се изпращат в масовите училища те не успяват да получат същото качество на образование като не-ромските деца, поради нередовното посещаване или недостатъчна подкрепа. Така, този проект е продиктуван от необходимостта да се подобри образователното ниво и състоянието на живот на ромската общност.

Ключът към постигането на тези цели е да се подкрепи участието на ромските деца в образованието. Това може да бъде успешно постигнато чрез насочване на вниманието към успешните образователни практики и опит в процеса на насърчаване образованието на ромите.

Проектът ROM-UP! ще предложи конкретни успешни мерки, за да се гарантира, че всички ромски деца ще имат равен достъп до качествено образование, като се гарантира завършването на основно образование, намаляване броя на преждевременно напускащите (отпадащите) ученици и насърчаване достъпа до висше образование.
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява единствено възгледите на автора, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба, която може да се направи от информацията съдържаща се в нея.