Elektranikon sikavno

O sikavno andresine pes e romane organizacěnqe e autoriteturǎnqe /themutne.regǒnalo/thanutne ONG-urǎnqe civilon organizacěnqe. O śerutno res e sikavnesqo sit e ulavel o but maj laćhe edukacǒnalo baxtagoresqe probe e romença thaj te olvaƷinel lenqo tranferipen lengo ka aver kontesturǎ. Kasava si la duj sekcě. E jekto sekcǎ andrerǎrel jekh buxli deskripcǎ e bxtagoresqe edukacǎnallo probe anθ-o angle inkeripen e romanqe edukacǎqo, inklusivo kadavenqe resimata e thama kaj avena baxtagoreça implementacime thaj aver relevant informacě. O sikavno andrerǎrel sa kadja, e romanqe probe thaj e aver aktorurǎqo implimime anθ-o projekto. O dujto sekcǔn andrerǎrel themutne inkeripmata thaj rekomandacě vas o ćhivipen aplikacǎθe e baxtagoresqe edukacǒnalo probe k-o themutne/tha regǒnalo nivo.

Elektranikon sikavno
Kadava projekto sas lavarde e vazdipnata katar-i EVROPAƟI KOMISIA. Kadava publikacia sikavel numaj e autoresqo dikhipen, paleme Komisia nastik te avel patisardi godorvall vas orsavo labarimos savo saj avel kerdo an Ɵ-ar Kadava andrerarde informacie.