Наръчник ROM UP!

Ръководството е адресирано към ромски организации, национални/регионални/местни власти, неправителствени организации и граждански организации. Основната цел на ръководството е да разпространява най-успешните образователни практики и опит по отношение на ромската образователна интеграция и насърчаване на прилагането им в друг контекст. То има два раздела.

Първият раздел включва подробно описание на успешни образователни практики за насърчаване образованието на ромите, включително и резултатите, които са постигнати. Ръководството също така включва и опита на ромите и други участници в предложените успешни образователни практики.

Вторият раздел включва Национални стратегии и препоръки за прилагането на успешните образователни практики на национално и/или регионално равнище.

Eлектронен наръчник можете да свалите оттук.
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява единствено възгледите на автора, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба, която може да се направи от информацията съдържаща се в нея.