Aktivimata

E Themutne seminarě ulavne

Jekh totalo śtare seminǎrenqe ulavipnasqe avena organizisarde k-o themutno nivo anθ-I Bulgarǎ, Grecǎ, rumunǎ thaj Irlandǎ. Kadava seminarě si adresime romenqe anθar khetanipen , romane organizaćěnqethaj aktivistǎnqe, siklǎnenqe thaj aver aktorǎnqe municipaliteturǎnqe themutne/regǒnalo thaj thanutne thaj mass-medǎ.

E minute:I Irlandǎ, I Bulgarǎ, I Rumunǎ, I Grećǎ
Foto glerě: I Irlandǎ, I Bulgarǎ, I Rumunǎ

E agerutni konferincǎ

E palutni Konferenca e projektosqi ROM-UP si te ovel kerdi anθ-i Barçelona p-o 21 februara 2013. E partenerja thaj e aktorură implikime anθ-o edukacionalo eksperience si te reprezentisaren k-i konferenca e palutne resimata e projektosqe. O giripen k-i akcia si bilovenqe thaj e organizatoră spriźinisaren o sombeśipen le romenqe andar e komunitetura, e reprezentantura le thanutne thaj regionalutne autoriteturenqe save si len kompetence andθ-i edukacia, anθ-i inkluză e romenqe vi publiko politike thaj e reprezentantura e siklăripnasqe institucie.
 
E minute
Agenda
Foto glerě

Butǎqe malavimata Themutne

E themutne butǎqe malavimata gruposθe sasa kerde anθ-I Espanǎ, Bulgarǎ, Grecǎ, rumunǎ thaj Irlandǎ, vaj k-e themutno nivo, regǒnalo thaj thamutno, funcǎθe e lenqe śajutnimata thaj e akcǎqonivo. O śerutno rolo e grupurǎnqe themutne bytǎqe si vaś te kerel butǐ te karfinǎrel e strategǎ thaj te transferisarel e naxtagoresqe edukacǒnalo losarde praktike anθ-o thema kaj implementisarel pes o projekto. P-o projektosqe thavdipen avena duj themutne malavimata butǎqe e gruposqo.

E lista e dasne: Espanǎ, Grećǎ, Rumunǎ, Bulgarǎ, Irlandǎ

E minute e jekhtaqo malavipen: Espanǎ, Bulgarǎ, Grećǎ, Rumunǎ, Irlandǎ
Foto glerě: EspanǎBulgarǎGrećǎRumunǎ 

E minute e dejenqo malavipen: Bulgarǎ, Grećǎ, RumunǎIrlandǎ, Espanǎ
Foto glerě: EspanǎBulgarǎ

Themutne strategie vaś o molutnipen: SpanǎBulgarǎRumunǎIrlanda, Grećǎ

Kidimata e konsircǒsqo (Asoǎqo)

P-o thavdipen e projektosqo avena trin beśipen e konsorcǒsqe.

E minute e jekhtaqo malavipen
E minute e dejenqo malavipen
E minute e trinenqi malavipen
Kadava projekto sas lavarde e vazdipnata katar-i EVROPAƟI KOMISIA. Kadava publikacia sikavel numaj e autoresqo dikhipen, paleme Komisia nastik te avel patisardi godorvall vas orsavo labarimos savo saj avel kerdo an Ɵ-ar Kadava andrerarde informacie.